Czym zajmuje się notariusz?

notariusz

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego zgodnie z treścią ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991. Status, jaki ustawodawca przyznał tym specjalistom, następuje w momencie złożenia odpowiedniego ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości. Jako osoba zaufania publicznego notariusz jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, m.in.: tajemnicy zawodowej oraz jednocześnie nałożone są nich swoistego rodzaju obowiązki względem społeczeństwa.

Wykonywane usługi notarialne w Toruniu odznaczają się wysokim znaczeniem społecznym, troską o realizację interesu społecznego oraz mają szczególny charakter w zakresie zadań publicznych. Ponadto tym specjalistom przysługuje ochrona jak dla funkcjonariuszy publicznych. Ustawa Prawo o notariacie nakłada na osoby wykonujące zawód obowiązki, poza postępowaniem zgodnie ze złożonym ślubowaniem, także stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Co najważniejsze z perspektywy klientów, notariusze są zobowiązani do zachowania szczególnej staranności podczas wykonywania czynności notarialnych. Obywatele mają pełne prawo na zdanie się na profesjonalną wiedzę i doświadczenie tych fachowców.

Podstawowe obowiązki notariusza w ramach usług notarialnych w Toruniu

Jednym z głównych elementów świadczenia usług notarialnych w Toruniu jest sporządzanie aktów notarialnych. Ustawa Prawo o notariacie szczegółowo określa elementy konieczne, które muszą zostać zawarte, a z perspektywy petentów te dokumenty są tworzone np.: podczas nabywania nieruchomości. Przy sporządzaniu aktów związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości, do obowiązków notariuszy należy składanie wniosków do ksiąg wieczystych.

Ci specjaliści sporządzają także takie akty, jak np.: akty poświadczenia dziedziczenia, przed sporządzeniem których konieczne jest spisanie protokołu dziedziczenia. U notariusza można też sporządzić testament, wówczas jego wiarygodność nie będzie sprawdzana, ponieważ sam fakt wybrania takiej formy poświadcza o prawdziwości i prawidłowości. Do czynności notarialnych należą poza tym poświadczanie najróżniejszych dokumentów, podejmowanie czynności, które dotyczą europejskich poświadczeń spadkowych czy aktów powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem. Korzystając z usług notarialnych w Toruniu, możemy uzyskać poświadczenia własnoręcznych podpisów, zgodności danego odpisu czy wyciągu z oryginalnym dokumentem, daty okazania dokumentu lub nawet pozostawania danej osoby przy życiu czy w określonym miejscu. Katalog sporządzanych dokumentów jest tak długi, jak lista notariuszy oferujących swoje usługi, nie sposób wymienić wszystkich jednych tchem.

Do katalogu usług notarialnych w Toruniu zaliczyć należy także przyjmowanie na przechowanie dokumentów, w tym nośników danych. Czynność ta jest obwarowana obowiązkiem sporządzenia protokołu zawierającego podstawowe informacje o przyjęciu na przechowanie.

Jak zostać notariuszem?

Aby świadczyć usługi notarialne w Toruniu, należy ukończyć studia prawnicze, a następnie aplikację notarialną. Po pięcioletnich studiach na kierunku prawo, absolwenci mogą podjąć jedną z możliwych do wyboru opcji, czyli specyficznych dla prawników form szkolenia przygotowujących do wykonywania konkretnego zawodu. Możliwe do wyboru są aplikacje: adwokacka, radcowska, komornicza, dyplomatyczno-konsularna, ogólna (sędziowska i prokuratorska) oraz notarialna. Na każdą z powyższych organizowany jest egzamin wstępny

Aplikację notarialną należy odbyć u notariusza działającego na rynku, w oparciu o umowę o pracę. Jest ona regulowana przez konkretne przepisy, trwa 3 lata i 6 miesięcy oraz ma odpłatny charakter. Po jej zakończeniu należy podejść do egzaminu kończącego dla przyszłych notariuszy, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Taksa notarialna

Maksymalne stawki za wykonywanie usług notarialnych w Toruniu i w całej Polsce są określone przez ustawodawcę, w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Jednolite stawki pozwalają na uniwersalizacje kosztów usług niezależnie od lokalizacji podejmowanej czynności prawnej.